Otse sisu juurde

Copyright 2024 BALT-HELLIN OÜ (edaspidi ka “BALT-HELLIN”). Kõik õigused kaitstud.

Kogu sisu (tekstid, pildid, joonised, failid, graafilised kujutised, juhised jt) sellel BALT-HELLINi internetileheküljel on kaitstud omandiõigusega ja teiste omandikaitseseadustega. See õiguslik kaitse kehtib ka andmebaaside ja teiste seesuguste objektide suhtes. Selle internetilehekülje sisu võib kasutada ainult nimetatud otstarbekohaseks kuvamiseks internetis. Selle internetilehekülje andmeid ei tohi väljaspool seaduslikku kasutamist ja omandiõigusega sätestatud juhtumeid ilma BALT-HELLINi eelneva kirjaliku loata mingil kujul paljundada, edasi anda, taaskasutada, salvestada, muuta, levitada, kasutada või muul moel kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha. Leheküljel võib esineda omandiõiguse ja teiste seadustega kaitstud elemente, millele kehtib kolmandate isikute omandiõigus ja mis on vastavalt nende isikute suhtes omandiõigusega kaitstud.

Kaubamärgid, tooteinfo, firma tekstid

Kaubamärgid, tooteinfo, firma tekstid, logod ja pildid sellel koduleheküljel on kaubamärgi- ja teiste omandikaitseseadustega BALT-HELLINi, tema sidusettevõt(e)te ja vastavalt antud infole teiste firmade suhtes kaitstud ja seega ei tohi kodulehekülje kasutajad neid ükskõik mis viisil rakendada isiklike eesmärkide täitmiseks.

Vastutus

Selle kodulehekülje andmed koostati hoolikalt ning neid täiendatakse ja uuendatakse pidevalt. Samas ei anta garantiid õigsuse, täielikkuse ja aktuaalsuse suhtes. BALT-HELLIN annab andmed kasutamiseks ilma garantiita või muude väljendatud või vaikivat vastutust nende sisu eest. Igasugune vastutuse kanda võtmine kahju eest, mis otseselt või kaudselt selle kodulehe ja selles sisalduva info kasutamise tõttu tekib, on välistatud, kui see ei ole põhjustatud BALT-HELLINi sihilikust tegevusest või jämedast hooletusest. See vastutusepiirang ei kehti elu ja tervise kahjustamisel.

Lingid teistele lehekülgedele

BALT-HELLINi kodulehekülg võib sisaldada linke lehekülgedele, mida haldavad kolmandad isikud. BALT-HELLIN ei võta vastutust nende kolmandate lehekülgede sisu eest.

Andmekaitse

BALT-HELLIN respekteerib teie eraelu. Teie isiklikud andmed nagu nimi, aadress, telefoninumber ja e-postiaadress, on meile seega oluline küsimus, mida kohtleme vastavaid seadusi järgides.

Isiklike andmete säilitamine ja kasutamine

Ilma teie nõusolekuta ei koguta meie kodulehekülje kaudu isiklikke andmeid. Ainult teie otsustate, kas te annate meile teada, näiteks küsitlusel, registreerimisel, auhinna andmisel vms, isiklikke andmeid. Teie antud isiklikke andmeid kasutame põhiliselt selleks, et vastata teie küsimustele, saata teie palutud info või pakkumised või anda teile juurdepääs nende asukohtadele. Lisaks võib kliendisuhte hoidmisel osutuda vajalikuks teie antud isiklike andmete salvestamine, töötlemine või sidusettevõttele edastamine, et teie soove paremini täita, meie tooteid parandada või teid meie pakkumistest teavitada. Teie isiklikke andmeid kasutatakse seega ainult kliendihalduse, tooteküsitluse või turunduse eesmärkidel vastavalt vajalikul määral. Loomulikult respekteerime, kui te ei soovi enda isiklikke admeid kliendisuhte toetuseks anda ja sellest telefoni või posti teel teavitate. Igal juhul ei müü me teie isiklikke andmeid kolmandatele ega anna neid muudmoodi kasutada. Ka meie töötajad ja agentuurid on kohustatud andmeid mitte edastama ja teie eraelu kaitsma.

Veebilehe tehnilise halduse raames oleme võtnud kasutusele tehnilisi ja organisarootseid abinõusid, et kaitsta teie andmeid sihilike või juhuslike manipuleerimise ja ligipääsu eest volitamata kolmandate isikute poolt ning andmete kadumise, hävimise või muutmise vastu. Seda kaitset optimeerime me vastavalt tehnilisele arengule pidevalt.

Automaatselt kogutud mitteisiklikud andmed

Meie kodulehel liikudes kogutakse aeg-ajalt automaatselt ilma teatamata infot, mida ei saa seostada ühegi konkreetse isikuga, näiteks info kasutatud brauseri, külastuste arvu, keskmise külastuse aja, kuvatud lehekülgede, külastuse lähteveebilehekülje domeeni nime jms kohta. Neid isikuga mitte seotud andmeid kasutame ainult selleks, et kohandada oma veebilehe atraktiivsust veel paremini meie klientide nõudmistele.

Automaatselt teie arvutisse salvestatav info (cookies)

Kui sisenete meie veebilehele, võib juhtuda, et selle juures salvestatakse nn küpsise kujul info teie arvutisse, et seda järgmisel külastusel automaatselt (ilma isiklike andmeteta) ära tunda ja järgida eelistusi, nii et võiksime oma veebilehte vastavalt sellele optimaalselt kujundada. Kui te ei soovi, et meie veebileht teie arvuti külastusel ära tunneb, võite oma arvuti internetibrauseri niimoodi seadistada, et kõik cookie’d kustutatakse, blokeeritakse või näidatakse enne salvestamist hoiatust.

Lapsed

BALT-HELLIN pooldab igati, et vanemad tutvustavad lastele turvalist ja vastutustundlikku ümberkäimist isiklike andmetega internetis. Seejuures tuleks lastele eriti selgeks teha, et ilma vanemate nõusolekuta ei tohi isiklikke andmeid meie veebilehel sisestada. BALT-HELLIN ei kogu ega kasuta isiklikke andmeid lastelt mingil viisil teadlikult.

Info saamine, küsimused ja märkused

Kui teil on küsimusi või märkusi andmekaitse kohta meie veebilehel, eriti kui soovite näha ja/või aktualiseerida oma isikuandmeid, pöörduge palun antud e-postiaadressil või posti teel meie poole.