Pāriet uz saturu

SIA BALT-HELLIN (turpmāk tekstā “BALT-HELLIN”) autortiesības 2024. Visas tiesības aizsargātas.

Šajā BALT-HELLIN interneta mājas lapā atrodošās informācija (teksti, attēli, grafiki, dati, grafiskā konfigurācija, izkārtojums, u.c.) ir aizsargāta ar autortiesību un citiem likumiem. Šī tiesiskā aizsardzība attiecas arī uz datu bāzēm un līdzīgiem veidojumiem. Šīs interneta mājas lapas saturs ir lietojams tikai saskaņā ar internetā nosauktajiem pieprasījuma mērķiem. Ārpus likumiskajām robežām un autortiesību noteiktajiem gadījumiem šīs interneta lapas saturs bez iepriekšējas BALT-HELLIN rakstiskas atļaujas nedrīkst tikt jebkurā formā pavairots, izmantots, pārsūtīts, saglabāts, mainīts, apstrādāts, lietots vai nodots kādai citai trešajai personai. Šī interneta mājas lapa var saturēt elementus, kuri pakļauti kāda trešā autortiesībām un attiecīgi šīs trešās personas tiesības aizsargā autortiesību likumi.

Zīmoli, preču noformējumi, firmas zīmes

Zīmoli, preču noformējumi, firmas zīmes, logo un attēli ir BALT-HELLIN un saistīto uzņēmumu preču zīmes, kuras aizsargā attiecīgi likumi. Tādēļ šīs lapas lietotāji tos nedrīkst nekādā veidā izmantot sava labuma gūšanai.

Atbildība

Lai gan šī interneta mājas lapa ir tikusi rūpīgi veidota un sastādīta un tā tiek nepārtraukti uzlabota un papildināta ar jaunāko informāciju, tomēr BALT-HELLIN neuzņemas atbildību par visu datu pareizību, pilnīgumu un aktualitāti. Informācija tiek piedāvāta bez garantijas vai atbildības uzņemšanās par tās saturu. Pilnībā tiek izslēgta atbildības uzņemšanās par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kuri radušies lietojot šo interneta mājas lapu un tās saturu, izņemot gadījumus, kad tie radušies BALT-HELLIN rupjas kļūdas un nolaidības dēļ. Šie atbildības ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad ir skarta dzīvība, veselība vai ķermenis.

Saites uz citām interneta lapām

BALT-HELLIN interneta mājas lapa var saturēt saites ar citu, trešo uzņēmumu interneta mājas lapām. BALT-HELLIN neuzņemas nekādu atbildību par šo interneta mājas lapu saturu.

Datu aizsardzība

BALT-HELLIN respektē jūsu privātumu un neizpauž jūsu personīgos datus. Mums ir svarīgi aizsargāt jūsu datus (nosaukumu, vārdu, adresi, tālruņu numurus, e-pasta adreses) un mēs ievērojam attiecīgos datu aizsardzības likumus un noteikumus.

Personas datu uzglabāšana un apstrāde

Ar mūsu interneta mājas lapas starpniecību bez jūsu piekrišanas netiks vākti personas dati. Tikai jūs esat lēmēji par to, vai informācija par jums, piemēram, reģistrēšanās, aptauju, iepirkšanās, u.c. aktivitāšu laikā nodotie dati,  kļūs zināma vai nē. Attiecīgie personas dati, ko jūs mums nododat, tiks izmantota, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumiem, lai veidotu jums piedāvājumus vai lai nodrošinātu pieeju pie jums interesējošas informācijas. Turklāt, lai veiktu klientu apkalpošanu, ir nepieciešams saglabāt jūsu personas datus, tos apstrādāt vai nodot ar mums saistītam uzņēmumam. Bet tas notiek tikai tāpēc, lai piepildītu jūsu vēlmes, lai uzlabotu mūsu produkciju un lai informētu jūs par mūsu piedāvājumiem un jaunumiem. Tādējādi jūsu personas dati tiks izmantoti tikai klientu apkalpošanai, preču izpētei, mārketinga aptaujām un tam nepieciešamajiem mērķiem. Mēs respektēsim jūsu vēlmi par to, ka jūs savus personas datus nevēlaties nodot mūsu klientu apkalpošanas atbalstīšanai, un par to rakstiski elektroniski vai pa pastu mūs informēsiet. Katrā ziņā mēs jūsu personas datus nepārdosim trešajām personām, dati netiks publicēti vai citādi izplatīti. Mēs esam pieprasījuši un tas ir mūsu darbinieku un sadarbības aģentūru pienākums  – saglabāt noslēpumā jūsu privātos un personas datus.

Interneta lapas tehniskais nodrošinājums un organizācija ir izveidoti tādi, lai jūsu dati būtu pasargāti no trešo personu nelikumīgas piekļuves datiem, nejaušām datu manipulācijām, zaudējumiem, iznīcināšanas vai izmainīšanas. Sakarā ar tehnisko attīstību, datu aizsardzība tiek nepārtraukti uzlabota.

Dati, kuri nav personiski, bet tiek automātiski uzglabāti un uzkrāti

Par mūsu interneta mājas lapas lietošanu tiek automātiski uzkrāti tādi dati, kuri neattiecas uz kādu konkrētu personu un tie tiek piefiksēti neatkarīgi no reģistrēšanās. Tā ir, piemēram, informācija par izmantoto interneta pārlūkprogrammu, interneta mājas lapas apmeklētāju skaitu, vidējo lapas apmeklēšanas ilgumu, par apskatītajām lapām, interneta mājas lapu domēmu nosaukumiem, u.c. Šāda veida informāciju mēs izmantosim tikai tādēļ, lai novērtētu mūsu interneta mājas lapas pievilcīgumu, to uzlabotu un vēl labāk piemērotu klientu vajadzībām.

Uz jūsu datora automātiski saglabātā informācija (“Cookies”)

Ieejot mūsu interneta mājas lapā, var gadīties, ka jūsu datorā tiek novietota informācija tā saukto “Cookies” formā, lai nākošo apmeklējumu automātiski (bez personas datiem) atpazītu un sekotu pirmtiesībām, un saskaņā ar šo apmeklējumu varētu tikt optimāli izveidota mūsu interneta mājas lapa. Ja jūs nevēlaties, lai mūsu interneta mājas lapa atpazītu jūsu datoru nākošās lietošanas reizē, tad jūsu interneta pārlūkprogramma jāiestāda tā, lai tiktu izdzēsti visi datorā saglabātie “cookies”, lai “cookies” tiktu bloķēti, vai arī lai datorprogramma jūs brīdina pirms katra “cookies” saglabāšanas.

Bērni

BALT-HELLIN noteikti iesaka, lai vecāki un par bērniem atbildīgās personas ievadītu bērnus darbā par atbildīgu apiešanos ar personas datiem internetā. Turklāt bērnus sevišķi jābrīdina par to, ka bez vecāku vai aizbildņu atļaujas nedrīkst mūsu interneta mājas lapā ievadīt personisku informāciju. BALT-HELLIN apzināti neuzkrās un nebkādā formā neizmantos bērnu ievadītos datus.

Tiesības jautāt, piebilst un pieprasīt ziņas

Ja jums ir jautājumi vai piebildes par datu aizsardzību mūsu interneta lapā, sevišķi ja vēlaties aktualizēt un apskatīt savus personīgos datus, tad lūdzu vērsieties jebkurā laikā pie mums pa doto e-pasta adresi vai pa pastu.